پادکست آکادمی معنا

عالم هستی، عرصه­ ی زنده­ ی زندگی ست و عالم از «عَلَم» یعنی علامت و نشانه می­ آید؛ نشانه­ های هستی! انواع نشانه­ ها برای انواع مخلوقات و برای انسان که در جستجوی کمال است، خردمندانه ترین نشانه ­ها وجود دارد. بنابراین خوب زیستن انسان به درک و شناخت این نشانه ها بستگی دارد. خوب زندگی کردن همان رشد است همان تکامل و تعالی یافتن است همان درست کار بودن و درست اندیشیدن و از تجربه ها آموختن و به درستی به کار بستن است. هر لحظه از زیستن حامل معنایی است. به این منظور که پیامی بر خِرد انسان بارگذاری می شود!

با فهم و عمل به این پیام، شکوفایی حاصل می­ گردد و شکوفایی، احساس خوشایندی از رضایت، مفید بودن و موثر بودن است. البته در این ساز و کار عالم هستی، رنج­ ها و مشقت ­هایی وجود دارد که در ظاهر سختی و درد و در باطن اما؛ رازی نهفته دارند! شکافتن این تجربه­ های سخت و یافتن آن راز پنهان از دل این تجربه ها، همان خردورزی است که در نهایت عشق زاید و حکمت و شور و زیبایی های زندگی! آکادمی معنا، حامل نشانه ها و پیام هایی­ ست برای بهتر دیدن و برای بهتر زیستن. برای آنکه غنی­ تر شویم. آکادمی معنا از زیست آهنگ های زندگی می­ سراید، از عرفان عملی و زیست معنوی عارفانه از منظر خواجه عبدالله انصاری در منازل السائرین می­ گوید و از عارف بلندآوازه اسپانیایی ابن عربی بزرگ که جهان بینی زیبا و فاخرش مجذوب مان می­ کند.

پادکست آکادمی معنا، چهارشنبه هر هفته ساعت 18 به وقت ایران منتشر می شود.