مقاله 6

شاید عشق، ساده به نظر برسد اما درعمل، بسیار پیچیده است! عشق، دلبستگی و تعلق خاطر به کسی است که بیش از دیگران مورد توجه و اهمیت فرد است. چنانچه…

ادامه خواندنمقاله 6

آشنات منم

آشنات منم: نگاهی نو به ایده های مولانا در دیوان شمس امروزه در ذهن ما آدمیان، سوالات زیادی درباره ی خود، خدا و جهان مطرح می شود. من کیستم؟ هدف…

ادامه خواندنآشنات منم

مقاله5

معنای زندگی در رویکرد دینی آیت الله خمینی و معنادرمانی ویکتور فرانکل این مقاله با هدف مقایسه آراء آیت الله خمینی و ویکتور فرانکل و با روش توصیفی– تحلیلی در…

ادامه خواندنمقاله5

مقاله4

ادراکات و تعالی روح در آراء ابن عربی و فرانکل محی الدین ابن عربی، از بنیان­گزاران عرفان نظری، عارف بلند آوازه­ ی اندلسی و ویکتور فرانکل، روانشناس وجودگرای مشهور اهل…

ادامه خواندنمقاله4

مقاله3

ویژگی های وجودی انسان از دیدگاه ویکتور فرانکل تحقیق حاضر با هدف تحلیل و بررسی ویژگی­ های وجودی انسان از دیدگاه ویکتور فرانکل، روانشناس وجود­گرای معاصر است که با روش…

ادامه خواندنمقاله3

مقاله2

معنویت و سلوک، از منظر محی الدین ابن عربی و ویکتور فرانکل انسان در عرفان ابن­ عربی، در آخرین حضرت و مرتبه‌ی تجلّی و به لحاظ جایگاه وجودی، أعظم و…

ادامه خواندنمقاله2

مقاله1

تحلیل معنویت و سلوک، از منظر محی الدین ابن عربی، آیت الله خمینی و ویکتور فرانکل از نظر ابن­ عربی و آیت الله خمینی، انسان کامل، أعظم و أکمل خلوقات…

ادامه خواندنمقاله1