دکتر الهام هادی






من الهام هادی، متولد 1362 ، محقق و نویسنده در زمینه ی ارتقاء سبک زندگی هستم. بر این باورم هر انسانی می تواند با برداشتن یک گام جلوتر از نقطه ای که ایستاده است، شاهد تغییر و بهبود وضعیت خود شود مشروط بر اینکه آگاه تر و خلاق تر عمل کند. موضوعات مورد علاقه ام درباره ی فلسفه ی زندگی و رسیدن به غنی ترین تعریف از معنای زندگی ست. رشته های علوم انسانی را مانند شبکه ای با هم مرتبط می بینم که هریک وجهی از موجودیت پیچیده ی انسان را شناسایی و تبیین می کند. فلسفه، عرفان، روانشناسی، هنر و دیگر زیرشاخه های آن.

حقیقت انسان چیست؟ رابطه ی انسان با جهان و با دیگرانِ در جهان بر چه قاعده ای ست؟

آیا رنج، اجتناب ناپذیر است؟ چه ارتباطی با معنای زندگی دارد؟ و آیا خودشناسی و خودسازی به آزادی ما از درد و رنج کمک می کند؟ خاستگاه آگاهی کجاست و چطور در جریان و  قصد به بهتر زیستن ما، به سوالات ما پاسخ می دهد؟! مطالعه و تحقیق میکنم، مینویسم، می آموزم و آموزش می دهم هرآنچه را که مسیرم را روشن تر کند و راهی نو بسازد. فلسفه ورزی را دوست دارم و عرفان را و هنر را. موسیقی اش را. ادبیات و داستانش را. نقاشی و نگاره گری اش را. هنر خوب اندیشیدن و چگونگی تفکر نقاد را، روانشناسی و علم رفتار را هم دوست دارم.